De AVG

De Eerste ‘s-Gravenhaagse Accordeonvereniging Haganum (hierna: Haganum) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en donateurs. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

– verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Ten behoeve van haar eigen administratie legt Haganum een aantal gegevens van haar leden en donateurs vast. Het gaat daarbij om:

– naam + voorletters;

– adres;

– postcode + woonplaats;

– telefoonnummer;

– geboortedatum;

– email-adres;

– ensemble(s) waarin het lid speelt (alleen voor leden);

– aanvang van het lidmaatschap / donateurschap;

– financiĆ«le gegevens omtrent betalingen.

Haganum zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, behoudens aan de overkoepelende organisatie NOVAM en aan de instanties die in de gemeente Den Haag het uitvoeringsbeleid voor de gemeentelijke subsidies regelen.